-کاشت کلیسا-

مکه تا مسیح تلاش می کند تا کلیساهای خانگی و زیرزمینی را در مکه و اطراف عربستان سعودی ، خاورمیانه و همچنین در آمریکای شمالی در بین مسلمانان کاشته شود.

در حال حاضر ، مکه تا مسیح چندین کلیسا را ​​در مکان های نامعلومی مانند عربستان سعودی ، لیبی و یمن کاشته است.

پستهای اخیر