-هر خانه مسلمان برای مسیح-

مکه تا مسیح با استفاده از یک بانک اطلاعاتی موجود از خانه های سراسر آن کشورها ، با مسیحیان فداکار که از خانه های مسلمانان در کشورهای غربی بازدید می کنند ، همکاری جدی دارد. آنها این فرصت را دارند که درها را بکشند و با انجیل مشترک شوند و از مسلمانان بخواهند صلح مسیح را وارد خانه هایشان کنند (لوقا 10: 6).

پستهای اخیر