درسهایی در شاگردی (28) دروس فی التلمذة

-درس‌های شاگردی (28) دروس في التلمذة- LID#28 – تصویر دب اکبر این دکتر اد هاسکینز است که از شما به درس‌های شاگردی خوش آمد می‌گوید، مجموعه‌ای که برای کمک به ایمانداران جدید طراحی شده است تا در ایمان مسیحی خود تثبیت شوند. این آخرین درس ما در این است