سخنرانی و خطبه ها

تصویر منبع را ببینید

 

اگر شما علاقه مند به حضور دکتر احمد در مراسم خود هستید ، لطفا یک نامه ارسال کنید پست الکترونیک با ما تماس بگیرید ، و کسی از تیم پاسخ او در تماس خواهد بود. دکتر الف می کوشد به همان تعداد که برنامه وی اجازه می دهد ، پاسخ دهد.

ایمیل ما: صحبت کردنmeccatochrist.org

برای شنیدن مصاحبه در رادیو مودی کلیک کنید

برای شنیدن خطبه ای که در Harvest Bible Church of Westland Detroit ایراد شده کلیک کنید

برای شنیدن مصاحبه ای که با جانت پارشال انجام شده کلیک کنید

برای شنیدن خطبه های قبلی دکتر احمد بر روی لینک زیر در cloud cloud کلیک کنید:

 

 

پستهای اخیر