-همکاران-

 

ما به دنبال مشارکت برای پیشرفت ملکوت خدا هستیم. آیا وزارت شما آنقدر جسارت خواهد داشت که با ما شریک شود و بشارت عیسی مسیح را اعلام کنیم؟
امروز با ما ایمیل کنید تا با ما شریک شوید: info@meccatochrist.org

پستهای اخیر