دکتر اد جی هاسکینز
دکتر اد جی هاسکینز
دروس شاگردی

با محوریت انجیل عیسی مسیح

ما طیف وسیعی از آموزه های صحیح آموزش کتاب مقدس را در بیش از 40 زبان به MBB (معتقدین سابقه مسلمان) ارائه می دهیم.

جان آذر
جان آذر
مبانی ایمان عربی
جری سون
جری سون
روح القدس
2021-08-04T21:48:14+00:00

مبانی ایمان

مبانی ایمان با جان آذر از عضویت عربی در کلیسای Grace Community در مورد توضیح ایمان به عیسی به غیر مومنان و یک الهیات سیستماتیک ساده برای م believersمنان است.