یک عطر بسیار شیرین دست ساز مبتنی بر کتاب مقدس که همیشه آن را به خاطر خواهید آورد، همه چیزهایی را که در کتاب آواز ترانه ها ذکر شده با نت های شیرین سیب تازه و چوب سدر عمیق دارد. 30 میلی لیتر

*این محصول توسط MBB (مؤمنان پیشینه مسلمان به عیسی) ساخته شده است. کل مبلغ برای حمایت از وزارت آنها با ما خواهد بود.