پیام کتاب متی این است که عیسی مسیح موعود، پادشاه پادشاهان است. در قسمت 1 متی (فصل 1-7) ما با عیسی از طریق شجره نامه او، روایت تولد او و تعالیم او آشنا می شویم. فوراً مردم فروتنی را می بینیم که او فرا می خواند. روایت او متواضع ترین مردم را شامل می شود. روایت تولد او شبانان فروتن را می نامد. تعالیم او مردم را به «فقیر بودن روح» دعوت می کند. در سراسر ما می آموزیم که اگرچه عیسی پادشاه همه پادشاهان است، او گناهکاران فقیر را دعوت می کند که نزد او بیایند. مجموعه Proclaim Commentary بینش نمایشی و کاربرد عملی را در زندگی روزمره به ارمغان می آورد. این نه تنها برای کشیشان، معلمان، و رهبران، بلکه برای خانواده‌ها، دانش‌آموزان، یا هر کسی که مایل به کشف غنای کلام خدا است نوشته شده است.