عطری مردانه و بسیار قوی دست ساز با نت های عمیق تلخ چوب و تنباکو. 50 میلی لیتر

*این محصول توسط MBB (مؤمنان پیشینه مسلمان به عیسی) ساخته شده است. کل مبلغ برای حمایت از وزارت آنها با ما خواهد بود.