پیام کتاب اعمال رسولان امتداد مأموریت بزرگ خداوند است. «بروید و هر قومی را شاگرد کنید.» در کتاب اعمال رسولان می‌بینیم که وقتی شاگردی در زندگی انجام می‌دهیم، شاهد گسترش کلیسا از طریق بشارت و مشارکت خواهیم بود، یکدیگر را غنی می‌کنند و به شکل مسیح رشد می‌کنند. مجموعه Proclaim Commentary بینش نمایشی و کاربرد عملی را در زندگی روزمره به ارمغان می آورد. این نه تنها برای کشیشان، معلمان، و رهبران، بلکه برای خانواده‌ها، دانش‌آموزان، یا هر کسی که مایل به کشف غنای کلام خدا است نوشته شده است.